วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี นำทีมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายและกายบริหารยามเย็น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และส่งเสริมความสามัคคีภายในหน่วยงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี