วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายเปาว์ณรงค์ บัวไชโย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชาคมจัดทำแผนการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชาคม โดยทีคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 ต.กุ่มหัก บ้านคลองระบายใต้ อาสาสมัครเกษตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมนำเสนอข้อมูลที่สำคัญประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของหมู่บ้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  โครงการชลประทานสระบุรี สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมอภิปรายและร่วมนำเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการแบบย่อ ด้านเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้า และจัดทำแผนธุรกิจต่อไป