วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” รุ่นที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองโดน จำกัด อ.หนองโดน จ.สระบุรี

จัดอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 โดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รู้และเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ กำหนดทิศทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาและวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ความเข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ พร้อมนี้ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ ตั้งปรีชา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมโครงการด้วย และได้มอบหมายให้ นางปฐมพร สุทธนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย