วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายจำนัล โคติวงศ์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมการจัดงาน รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานที่พ่อสร้าง เนื่องในวันดื่มนมโลก ปี 2561 (World Milk Day 2018) ณ อาคาร 1962  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี...>>อ่านเพิ่มเติม