>>>ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 การลด คัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
         -ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย (คลิก)  20/03/63
         -มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย (คลิก)  20/03/63

 

 การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ 12/3/62

         ** ตัวอย่างบันทึกข้อความ   **แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ   **ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงาน 
 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
         (คลิก) , (คลิปเสียง)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำสารสนเทศสหกรณ์ On Mobile ผ่าน Application SMART CO-OP ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลด Application SMART CO-OP ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android  

         **  IOS ดาวน์โหลดได้ที่  (คลิก)  
         **  Android ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิก


สามารถติดตามข้อมูลผ่าน QR Code (คลิก)  หรือ  Facebook Fanpage ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ https://www.facebook.com/cttdo

เอกสารประกอบการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2)9/7/63

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 2 28/04/63
สรุปแบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิก)  24/04/63
รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คลิก)  24/04/63
 เอกสารประกอบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9เม.ย.2563 (คลิก 17/04/63
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คลิก) 10/04/63

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติการปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่ http://cpd.thaijobjob.com และเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th  12/11/62

 ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น  ประจำปี 2563  11/11/62
          - สรุปขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก (คลิก)
          - รายละเอียดโครงการ  (คลิก)
          - ใบสมัครและประวัติผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ (คลิก)
          - กำหนดการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  (คลิก)

********************


 ภาพยนต์โฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" (คลิก27/6/62 
 เอกสารประกอบการประชุมทางไกล เรื่อง "การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง" ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 24/6/62 

         -ไฟล์เอกสาร (pdf) คลิก   ,  ไฟล์เอกสาร (powerpoint) คลิก 
 การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมในปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี21/5/62
          - ประกาศเจตนารมณ์ (คลิก)
          - แผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร (คลิก)
 แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  (คลิก29/3/62

 กรมการปกครองแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ โดยได้กำหนดช่องทางการสมัคร จำนวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย

         1.การสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ
         2.การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th

        โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  4/3/62

 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช (คลิก25/3/62
 สื่อประชาสัมพันธ์การลดการใช้สารเคมีอันตราย ปี 2562 (คลิก21/3/62
 สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562  (คลิก21/3/62

 เอกสารประกอบการประชุมทางไกล เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  วันทีี่ 30 สิงหาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
         - เอกสารบรรยาย 1  (ไฟล์ pdf)  ,  (ไฟล์ pptx)
         - เอกสารบรรยาย 2  (ไฟล์ pdf)  ,  (ไฟล์ pptx)

 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แบบสหกรณ์) 
                 - Online
                 - PDF
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คลิก

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 (คลิก

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คลิก)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (คลิก
โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561 

 คู่มือพื้นฐานฉบับพกพาที่ประชาชนควรทราบ "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน" 

 แนวทางปฎิบัติเรื่องเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 

โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ธงชาติไทย โดยร่วมประดับธงชาติ อาคารสถานที่หน่วยงานและบ้านเรือน

ประวัติความเป็นมา ธงชาติไทย 

 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2560

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ผ่านระบบ E-filing ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (คลิกเข้าระบบ)

ข้าวสารสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี คุณภาพดี ราคาถูก  (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกใหญ่ ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (คลิก)