รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   17/11/65

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 คลิกดูรายละเอียด  
 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 คลิกดูรายละเอียด
 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 คลิกดูรายละเอียด  11/4/65
 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา คลิกดูรายละเอียด  5/4/65
 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 คลิกดูรายละเอียด  6/1/65
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (คลิกดูรายละเอียด) 11/64

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

         - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (คลิกดูรายละเอียด)  19/10/64
         - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์  (คลิกดูรายละเอียด)  19/10/64
         - จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานสหก่รณ์จังหวัดสระบุรี
            (1) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (คลิกดูรายละเอียด) 19/10/64
            (2) ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)  คลิกดูรายละเอียด  19/10/64
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด)  1/10/64
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด)  1/10/64
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด)  1/10/64

 ประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี

         - ประกาศสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระบุรี จำกัด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ คลิกดูรายละเอียด 22/12/64
         - คำสั่งสหกรณ์บริการสินค้าเพื่อสุขภาพสระบุรี จำกัด ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด 19/10/64
         - ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2565  คลิกดูรายละเอียด  4/10/64
         - ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565  คลิกดูรายละเอียด 4/10/64

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (คลิก) 18/6/64


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

 ประชาสัมพันธ์ประกาศของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

        - ที่ 014/2564 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4  คลิกดูรายละเอียด 22/4/64
        - ที่ 013/2564 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4  คลิกดูรายละเอียด 7/4/64
        - ที่ 012/2564 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3  คลิกดูรายละเอียด 7/4/64
        - ที่ 008/2564 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3   คลิกดูรายละเอียด 7/4/64
        - ที่ 007/2564 เรื่อง ขอยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2   คลิกดูรายละเอียด 7/4/64
        - ที่ 006/2564 เรื่อง ประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ขอยกเลิกเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา รายการที่ 1.5 ของประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2   คลิกดูรายละเอียด 26/3/64
        - ที่ 005/2564 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด และประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2   รายละเอียดประกาศ  , รายการคุณลักษณะเฉพาะ 17/3/64
        - ที่ 004/2564 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อนมยูเอชที กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด คลิกดูรายละเอียด 25/2/64


ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี คลิกดูรายละเอียด28/1/64

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี คลิกดูรายละเอียด 25/1/64

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี คลิกดูรายละเอียด18/1/64

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

        - ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จำนวน 1 คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
        - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
        - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน  คลิกดูรายละเอียด
 
       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จำนวน 1 คัน คลิกดูรายละเอียด 18/1/64

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 1)
         - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  คลิกดูรายละเอียด
        - ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จำนวน 1 คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
        - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
        - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน  คลิกดูรายละเอียด
        - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  (คลิกดูรายละเอียด
         - ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 
(คลิกดูรายละเอียด2/10/63 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

         - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลิกดูรายละเอียด)  28/09/64
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด)  2/10/63
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด2/10/63
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด2/10/63


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3 (คลิกดูรายละเอียด)  7/2/63 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 (คลิกดูรายละเอียด10/1/63 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิกดูรายละเอียด)  26/11/62 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

         - การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด27/9/62
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด27/9/62
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด27/9/62 
       
 - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์  (คลิกดูรายละเอียด7/1/63
        - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์  (คลิกดูรายละเอียด) 25/9/63

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (คลิกดูรายละเอียด)  20/11/62 
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 
(คลิกดูรายละเอียด14/10/62 
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ตำแหน่ง  (คลิกดูรายละเอียด)  6/11/62 
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิกดูรายละเอียด30/10/62 
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(คลิกดูรายละเอียด22/10/62 
 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง  (คลิกดูรายละเอียด)  9/10/62

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
 ประกาศสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ที่ 042/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด (คลิก)  27/6/62 
 ประกาศสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ที่ 040/2562 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มสมาชิก,เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง  ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (คลิก)  11/06/62 
 ประกาศสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ที่ 021/2562 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มสมาชิก,เจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง  ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด  ประจำปี 2562 (คลิก)  31/05/62 
 ประกาศสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ที่ 032/2562 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยเอกชน สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด (คลิก)  17/05/62 
 ประกาศสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ที่ 022/2562 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยเอกชน สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด (เอกสารแนบ 1) (เอกสารแนบ 216/05/62 
 ประกาศสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(ลำพญากกลาง)จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อไอซ์แบงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน พร้อมเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 บ่อ (คลิก25/12/61 
 ประกาศสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(ลำพญากกลาง)จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดซื้อไอซ์แบงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน พร้อมเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 บ่อ (คลิก7/2/62 
 ประกาศสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(ซับกระดาน)จำกัด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแท็งก์เก็บรวบรวมน้ำนมดิบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 แท็งก์ (คลิก25/12/61 
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 46 รายการ (คลิกดูรายละเอียด11/12/61  
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (คลิกดูรายละเอียด25/10/61  
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (คลิกดูรายละเอียด18/10/61  
ประกาศสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระบุรี จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (คลิกดูรายละเอียด16/10/61 
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง  (คลิกดูรายละเอียด9/10/61 
        - ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
        - ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด  จำนวน 2 อัตรา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด30/10/61 
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด30/10/61 
         - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ (คลิกดูรายละเอียด22/10/61 
         - การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด27/9/61 
ประกาศสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ที่ 011/2561 เรื่อง ประกาศราคารจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 749 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง (คลิก11/9/61 
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน 
        - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จำนวน 2 คัน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 28/9/61 
        - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 12/9/61
        - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน  (คลิกดูรายละเอียด) 5/9/61 
        - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  (คลิกดูรายละเอียด5/9/61
        - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (คลิกดูรายละเอียด5/9/61


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

  ประกาศการจัดจ้างของสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด 

         - ประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด ที่ 2/2561 เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างฉางเอนกประสงค์ ขนาด 500 เกวียน (คลิก
         - ประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด ที่ 3/2561 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานตากคอนกรีต ขนาด 1,600 ตารางเมตร (คลิก)
         - ประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด ที่ 4/2561 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุม เครื่องชั่ง พร้อมห้องชั่ง ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน (คลิก)

  ประกาศสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ที่ 009/2561 เรื่อง ประกาศราคารจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 (คลิก
  ประกาศจังหวัดสระบุรี  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด  จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2  (คลิกดูรายละเอียด23/2/61 
  ประกาศจังหวัดสระบุรี  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด  จำนวน 10 รายการ (คลิกดูรายละเอียด)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (คลิกดูรายละเอียด 1) (รายละเอียด 2)

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (คลิก24/10/60 

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (คลิก24/10/60 

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (คลิกดูรายละเอียด)  18/10/60 

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  (คลิกดูรายละเอียด)  18/10/60 

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  

       - จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด22/10/60 

       - งานสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิกดูรายละเอียด21/11/60 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกดูรายละเอียด)  29/9/60 

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (คลิกดูรายละเอียด)  29/9/60 

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2  คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  (คลิกดูรายละเอียด)  19/9/60 

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2  คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  (คลิกดูรายละเอียด)  19/9/60 

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2  คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  (คลิกดูรายละเอียด)  22/8/60 

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  

       - การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  จำนวน  3  อัตรา (คลิกดูรายละเอียด)  22/8/60 

       - การจ้างเหมาทำความสะอาด (คลิกดูรายละเอียด22/8/60 

        - จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน (คลิกดูรายละเอียด22/8/60 

  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดยางรถยนต์ราชการที่ชำรุด (คลิกดูรายละเอียด)  1/8 /60

  ประกาศจังหวัดสระบุรีเรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา ครั้งที่ 7 จำนวน 1 อัตรา(คลิกดูรายละเอียด26/6 /60

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 6) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม  - 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น....(คลิกดูรายละเอียด)25/5/60

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 5) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน  - 15 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น....(คลิกดูรายละเอียด

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม  - 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น....(คลิกดูรายละเอียด29/ 3 /60

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย... (คลิกดูรายละเอียด10/ 3 /60

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์... (คลิกดูรายละเอียด20/ 2 /60  

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น....(คลิกดูรายละเอียด20/ 2 /60 

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ (ครั้งที่ 3) ผู้ที่สนใจติดต่อเข้าสู้ราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป... (คลิกดูรายละเอียด16/2/60  

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์... (คลิกดูรายละเอียด15/ 2 /60  

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น....(คลิกดูรายละเอียด1/ 2 /60

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น... (คลิกดูรายละเอียด1/2/60

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.... (คลิกดูรายละเอียด6 / 1 / 60

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานจ้างเหมาบริการ ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.... (คลิกดูรายละเอียด6/1/60

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน14 รายการ(ครั้งที่ 2)ผู้ที่สนใจติดต่อเข้าสู้ราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่  17 มกราคม  2560 เป็นต้นไป...(คลิกดูรายละเอียด5/1/60  

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ผู้ที่สนใจติดต่อเข้าสู้ราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่   6 ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป...(คลิกดูรายละเอียด24/11/59   

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี  

     1. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  จำนวน  2  ราย (คลิกดูรายละเอียด)  13/10/59

     2. จัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิกดูรายละเอียด13/10/59  

     3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ทดแทนของเดิม) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จัดหาใหม่) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ชุดโปรแกรมจัดการงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (คลิกดูรายละเอียด)  28/10/59


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 74 รายการ ผู้ที่สนใจติดต่อเข้าสู้ราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่   8 ธันวาคม  2558  เป็นต้นไป...(คลิกดูรายละเอียด)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี   (คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 51 รายการ ผู้ที่สนใจติดต่อเข้าสู้ราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่   7 ตุลาคม  2558 เป็นต้นไป...(คลิกดูรายละเอียด)

 กำหนดราคากลางงานจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(คลิกดูรายละเอียด)

 กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี(คลิกดูรายละเอียด)

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดจำนวน 1 คัน ผู้ที่สนใจติดต่อเข้าสู้ราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป..(คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 รายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ครั้งที่ 2)ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตามประกาศจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558...(คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีสอบราคา(ครั้งที่ 2)ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 5-18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น..(รายละเอียด 1),(รายละเอียด 2)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 รายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตามประกาศจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 6 มกราคม 2558...(คลิกดูรายละเอียด

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีสอบราคา ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น..(รายละเอียด 1),(รายละเอียด 2),(รายละเอียด 3)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 16 เครื่อง (คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  (คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 16 เครื่อง (คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557 - 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น...(รายละเอียด 1),(รายละเอียด 2),(รายละเอียด 3)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)จำนวน 16 เครื่อง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557 - 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น...(รายละเอียด 1),(รายละเอียด 2),(รายละเอียด 3

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 9-26 กันยายน 2557..(รายละเอียด 1),(รายละเอียด 2)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างนิคมสหกรณ์หนองเสือประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐ ที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุที่ชำรุด ผู้สนใจเข้าสู้ราคา ติดต่อขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ขายทอดตลาด ในวันและเวลาราชการ...(คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศผู้ชำระบัญชี ผลการยื่นซองเสนอราคา ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองแก คือ โรงสีข้าว เครื่องสีข้าว...คลิกดูรายละเอียด

 ประกาศผู้ชำระบัญชี ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองแก คือ โรงสีข้าว เครื่องสีข้าว(ครั้งที่ 4)ผู้สนใจซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ยื่นความจำนงเสนอราคาต่อผู้ชำระบัญชี นางสุดารัตน์ พรหมอนันต์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น...(รายละเอียด),(คลิกดูรูปภาพ)

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 20 รายการ ผู้ที่สนใจติดต่อเข้าสู้ราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาดได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป จนถึงวันขายทอดตลาดในวันและเวลาราชการ(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(คลิกดูรายละเอียด)

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งซึ่งได้มาทดแทน จำนวน 1 คัน ผู้ที่สนใจติดต่อเข้าสู้ราคา ขอรับรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูลได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2555 เป็นต้นไป..(คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 17-27 กันยายน 2555...(คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศขายทอดตลาด โรงสีข้าวและเครื่องข้าว ของกลุ่มเกษตรทำไร่หนองแก ท่านใดสนใจขอยื่นความจำนงต่อผู้ชำระบัญชี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30น.-11.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ...(คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 39 รายการ ท่านใดสนใจ ขอรับรายการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาดได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาราชการ...(คลิกดูรายละเอียด)

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555...(คลิกดูรายละเอียด)