:: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ::

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
  งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
  แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

 

**************************************