:: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ::

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
  งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 
  แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565    แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564  
   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
  งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 
  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 
  งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 
  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 
  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 
  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563     งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 
  แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563   แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562
   
   
   

 

**************************************