:: รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ::

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

  งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

  งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563

  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563

  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563  , แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

  งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561

  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562

  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

  งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562  , แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

  งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

  งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561

  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 

  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 , แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561


ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559

  งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

  งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559

  งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560

  งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

  งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560

  งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

  งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

  งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560

  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560  , แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560                                                                                      ************************