Action Plan ประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Action Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  


1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)

  ผลผลิต  :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

    กิจกรรมหลัก  :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

    กิจกรรมรอง     :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                             1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ   (คลิก11 พ.ย.64
                                   (1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
                                        - ด้านการสร้างความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ  (คลิก24 พ.ย.64
                                        - ปริมาณธุรกิจ (คลิก24 พ.ย.64
                                        - การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง  (คลิก24 พ.ย.64
                                        - การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ  (คลิก24 พ.ย.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (คลิก  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  (คลิก  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (คลิก  20ธ.ค.64

                                  (2) ด้านการกำกับองค์กร
                                        - งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์  (คลิก24 พ.ย.64
                                        - งานตรวจการสหกรณ์  (คลิก24 พ.ย.64
                                        - การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   (คลิก 24 พ.ย.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (คลิก  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  (คลิก  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (คลิก  20ธ.ค.64

                                  (3) ด้านการติดตามและสนับสนุนงานนโยบายที่สำคัญ
                                        - กิจกรรม ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร (โครงการต่อเนื่อง)  (คลิก24 พ.ย.64
                                        - กิจกรรม แปลงใหญ่สหกรณ์   (คลิก24 พ.ย.64
                                        - กิจกรรม ซุปเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบสหกรณ์  (คลิก24 พ.ย.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (คลิก  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (คลิก  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  (คลิก  20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (คลิก  20ธ.ค.64

                       1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน   (คลิก 24 พ.ย.64

 

Action Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  


1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ครั้งที่ 1)

  ผลผลิต  :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

    กิจกรรมหลัก  :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

    กิจกรรมรอง     :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                             1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ   (คลิก 4 พ.ย.63
                                   1.1.1 แผนพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ (คลิก) 18 พ.ย.63
                                   1.1.2 งานกำกับดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ (คลิก)18 พ.ย.63
                             1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (คลิก9 พ.ย.63
         


2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ครั้งที่ 2)

  ผลผลิต  :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

    กิจกรรมหลัก  :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

    กิจกรรมรอง   :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                          2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ   (คลิก 25ม.ค.64
                                2.1.1 แผนพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ  (คลิก 20ม.ค.64
                                         - งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์  คลิก
                                         - แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (กพส.)  คลิก
                                         - โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ คลิก
                                         - โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร คลิก
                                         - การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กสส 1) คลิก
                                         - การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กสส 2) คลิก
                                         - การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กสส 3) คลิก
                                         การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กสส 4) คลิก

                                2.1.2 งานกำกับดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ชำระบัญชี)   คลิก  20ม.ค.64
                                2.1.3 งานประชาสัมพันธ์   คลิก 20ม.ค.64
                               2.1.4 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  คลิก 25ม.ค.64
                               2.1.5 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด คลิก 25ม.ค.64

3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ผลผลิต  :  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

     กิจกรรมหลัก  :   ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (คลิก)  4 พ.ย.63

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

    ผลผลิต  :  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                      4.1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  คลิก  20ม.ค.64 
                      4.2 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  คลิก 20 ม.ค.64 

   กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                         4.3 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  คลิก 25 ม.ค.64

 ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

5. แผนบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

    ผลผลิต  :  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

                      5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
                                กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล คลิก  20ม.ค.64

                         5.2 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
                            กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร  คลิก2มี.ค.64

                      5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

                            กิจกรรมหลัก : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ  คลิก11มิ.ย.64
                            กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  คลิก11มิ.ย.64

                      5.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
                            กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และเกษตรกร  คลิก11มิ.ย.64
                     

                    
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นมีรายได้
    - โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ปี 2564   คลิก  2มี.ค.64 


7. แผนงานเพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
    
7.1 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
          กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  คลิก