แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


1.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (คลิกดูรายละเอียด)   4 พ.ย..63
   
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบลงทุน) คลิกดูรายละเอียด  9 พ.ย..63

2.แผนงานบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (คลิกดูรายละเอียด)   4 พ.ย..63

3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จำนวน 2 โครงการ 
    
3.1 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกุ้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) คลิกดูรายละเอียด  12 ม.ค.64 
    3.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลิกดูรายละเอียด  12 ม.ค.64

4.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจระบบฐานราก จำนวน 2 โครงการ 
    
4.1 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร คลิกดูรายละเอียด  12 ม.ค.64 
   4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล คลิกดูรายละเอียด  12 ม.ค.64

5.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ครั้งที่ 2)

   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  คลิกดูรายละเอียด  12 ม.ค.64