แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    >>แผนงาน 

    1.1 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)  11 พ.ย.64
          1.1.1  แผนปฏิบัติงาน
          1.1.2  งบประมาณ
          1.1.3  รายละเอียดท้ายแผน
    1.2 
ส่
เสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบลงทุน)  คลิกดูรายละเอียด  11 พ.ย..64
    1.3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับสมบูรณ์
 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) คลิกดูรายละเอียด  23 ก.พ.65

 
   >>Action Plan

       แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ฉบับบสมูบรณ์) (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) **

               ผลผลิต  :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

               กิจกรรมหลัก  :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

               กิจกรรมรอง   :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                                      1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

                                           (1) กิจกรรมอำนวยการและประสานงานราชการ (คลิก) 24ก.พ.65

                                           (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพื้นฐาน

                                              - กิจกรรม ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คลิก) 11ก.พ.65

                                              - กิจกรรมต่อเนื่องโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร (คลิก) 11ก.พ.65

                                              - กิจกรรมต่อเนื่องโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุบเปอร์มาร์เกตสหกรณ์ (คลิก) 11ก.พ.65

                                              - กิจกรรมต่อเนื่องการจ่ายเงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (คลิก) 11ก.พ.65

                                              - กิจกรรมต่อเนื่องการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง (คลิก)  11ก.พ.65

                                              - กิจกรรมการปิดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คลิก) 11ก.พ.65

                                              - กิจกรรมงานปิดบัญชีภายใน 30 วัน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คลิก) 15ก.พ.65

                                              - กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (คลิก) 3 มี.ค.65

                                         (3) กิจกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์  

                                              - งานกำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ แก้ไขปัญหาการดำเนินงานฯ (คลิก) 15ก.พ.65

                                              - งานกำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ งานตรวจการสหกรณ์ (คลิก) 15ก.พ.65

                                              - ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คลิก) 15ก.พ.65

                                         (4) กิจกรรมยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
                                               -กิจกรรมยกระดับชั้นสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  (คลิก)  3 มี.ค.65

                                         (5) กิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญ  

                                              - แปลงใหญ่  (คลิก) 11ก.พ.65

                                              - ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (คลิก) 24ก.พ.65

                                  1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน   (คลิก)  24 พ.ย.64

                                       

      >>Action Plan 
     แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)

           ผลผลิต  :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

           กิจกรรมหลัก :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

           กิจกรรมรอง  :   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                                  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ   (คลิก) 11 พ.ย.64
                                       (1) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
                                        - ด้านการสร้างความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ  (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - ปริมาณธุรกิจ (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง  (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - การจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ  (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2) 20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (คลิก)   20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  (คลิก)   20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (คลิก)   20ธ.ค.64
                                  (2) ด้านการกำกับองค์กร
                                        - งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์  (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - งานตรวจการสหกรณ์  (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   (คลิก)  24 พ.ย.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (เอกสารแนบ 1)  (เอกสารแนบ 2)   20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (คลิก)   20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  (คลิก)   20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (คลิก)   20ธ.ค.64
                                  (3) ด้านการติดตามและสนับสนุนงานนโยบายที่สำคัญ
                                        - กิจกรรม ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร (โครงการต่อเนื่อง)  (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - กิจกรรม แปลงใหญ่สหกรณ์   (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - กิจกรรม ซุปเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบสหกรณ์  (คลิก) 24 พ.ย.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (คลิก) 20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (คลิก) 20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  (คลิก) 20ธ.ค.64
                                        - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (คลิก)   20ธ.ค.64

    
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)  คลิกดูรายละเอียด  11 พ.ย..64
    
>>Action Plan     ผลผลิต  รายการบุคลากรภาครัฐ
                                    กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (คลิก) 24 ก.พ..64


3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  

    3.1 แผนงานโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้  (รายละเอียด 1)  (รายละเอียด 2)  1 ก.พ.65
           กิจกรรมหลัก :  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
           กิจกรรมรอง  :  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

            >>Action Plan  (คลิกดูรายละเอียด1 ก.พ.65

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
  
    4.1 แผนงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (รายละเอียด 1)  (รายละเอียด 21 ก.พ.65
           กิจกรรมหลัก :  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           >>Action Plan     (1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (คลิก1 ก.พ.65

                                        (2) กิจกรรมที่ 6 การประยุกต์ใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คลิก24ก.พ.65

                                        (3) การประกวดโรงเรียนสหกรณ์  (คลิก24ก.พ.65

 
5.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
    5.1  แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  (คลิก1 ก.พ.65
           กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ิดินตามนโยบายรัฐบาล
           
           >>Action Plan   (คลิกดูรายละเอียด)  1 ก.พ.65
 
     5.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร  (คลิก1 ก.พ.65
           กิจกรรมหลัก :  พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         
            >>Action Plan  (คลิกดูรายละเอียด24ก.พ.65