แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


1.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (คลิกดูรายละเอียด)   4 พ.ย..63
   
- ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบลงทุน) คลิกดูรายละเอียด  9 พ.ย..63

2.แผนงานบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (คลิกดูรายละเอียด)   4 พ.ย..63