เอกสารประกอบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom Cloud Meetings) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
  **ระเบียบวาระการประชุม (แนบ 1) (แนบ 2)
  **สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 มาตรการเยียวยาของนายทะเบียนสหกรณ์  (คลิก)
   
   กลุ่มตรวจการสหกรณ์
   1.ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 18 มี.ค.63 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ (คลิก)
   2.คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับการประชุมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (คลิก)
   3.ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ (คลิก)
   4.มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ภาคการเกษตร)  คลิก
   5.ร่างระเบียบปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร)  คลิก
   6.ร่างระเบียบปรับโครงสร้างหนี้ (สำหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตร) คลิก
   7.ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ  คลิก
   
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
   1.หนังสือถึงสหกรณ์(ลงวันที่ 2 เม.ย.63) เรื่อง มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกที่ได้รับผลกระทบฯ (คลิก)
   2.(ตัวอย่าง)โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไดัรับผลกระทบฯ (คลิก)
   3.แบบคำขอผ่อนผันขยายเวลาชำระหนี้  (คลิก)
   4.หนังสือถึงสหกรณ์(ลงวันที่ 8 เม.ย.63) เรื่อง การสำรวจขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ปั้มน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (คลิก)
   5.แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ปั้มน้ำฯ (คลิก)

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
   1.หนังสือถึงสหกรณ์ (ลงวันที่ 7เม.ย.63) เรื่อง แบบสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (คลิก)
   2.คำแนะนำการขอรับการสนับสนุนเงินจ่ายขาด โครงการลดต้นทุนผลิตสินค้าผักและสร้างอาชีพฯ (คลิก)
   3.แบบฟอร์มสำรวจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (คลิก)
   4.หนังสือแจ้งการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 2)  คลิก
   5.ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 2)  คลิก
   6.การสำรวจข้อมูลสภาพคล่องสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ (คลิก)
   7.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ผู้จำหน่ายผลไม้  (คลิก)

   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
   1.ผลการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี  (คลิก)                                                                                                       *************************************