รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อม
ในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

  ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 (คลิก)

  ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 (คลิก)