คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

          - คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 362/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (คลิก)
          - ผนวก ก การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (คลิก)
           - ผนวก ข การปฏิบัติราชการแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุีคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (คลิก)
          - ผนวก ค มอบอำนาจหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทน (คลิก)
          - ผนวก ง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้ง กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก

 

                                                    ************************************************