คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

          - คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 2100/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (คลิก)
          - ผนวก ก อำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นๆ (คลิก)
           - ผนวก ข การปฏิบัติราชการแทน กรณีรองผู้ว่าราชการจัวหวัดสระบุรี คนใดคนหนึ่งไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (คลิก)
          - ผนวก ค อำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นๆ (คลิก)
          - ผนวก ง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้ง กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (คลิก

 

                                                    ************************************************