ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปี 2563 ปี 2564
 ครั้งที่ 12/2563  ครั้งที่ 32/2563  ครั้งที่ 1/2564   
 ครั้งที่ 13/2563  ครั้งที่ 33/2563  ครั้งที่ 2/2564  
 ครั้งที่ 14/2563  ครั้งที่ 34/2563  ครั้งที่ 3/2564  
 ครั้งที่ 15/2563  ครั้งที่ 35/2563  ครั้งที่ 4/2564  
 ครั้งที่ 16/2563  ครั้งที่ 36/2563  ครั้งที่ 5/2564  
 ครั้งที่ 17/2563  ครั้งที่ 37/2563  ครั้งที่ 6/2564  
 ครั้งที่ 18/2563  ครั้งที่ 38/2563  ครั้งที่ 7/2564  
 ครั้งที่ 19/2563  ครั้งที่ 39/2563  ครั้งที่ 8/2564  
 ครั้งที่ 20/2563  ครั้งที่ 40/2563  ครั้งที่ 9/2564  
 ครั้งที่ 21/2563  ครั้งที่ 41/2563  ครั้งที่ 10/2564  
 ครั้งที่ 22/2563  ครั้งที่ 42/2563  ครั้งที่ 11/2564  
 ครั้งที่ 23/2563  ครั้งที่ 43/2563    
 ครั้งที่ 24/2563  ครั้งที่ 44/2563    
 ครั้งที่ 25/2563  ครั้งที่ 45/2563    
 ครั้งที่ 26/2563  ครั้งที่ 46/2563    
 ครั้งที่ 27/2563  ครั้งที่ 47/2563    
 ครั้งที่ 28/2563  ครั้งที่ 48/2563    
 ครั้งที่ 29/2563  ครั้งที่ 49/2563    
 ครั้งที่ 30/2563  ครั้งที่ 50/2563     
 ครั้งที่ 31/2563      

 

                                                                              *********************************