คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (ย้อนหลัง)

  ที่ 41/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการร่วมงานรัฐพิธี (คลิก)

  ที่ 25/2565 (ลงวันที่ 8 มิ.ย.65) เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ(เฉพาะราย) คลิก

  ที่ 54/2564 (ลงวันที่ 30 พ.ย.64) เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ(เฉพาะราย) คลิก

  ที่ 53/2564 (ลงวันที่ 23 พ.ย.64) เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ(เฉพาะราย)  คลิก

  ที่ 44/2564 (ลงวันที่ 7 ต.ค.64) เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (กสส 1-4) คลิก

  ที่ 46/2564 (ลงวันที่ 19 ต.ค.64) เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กลุ่มงาน) คำสั่งสำนักงาน  , เอกสารแนบท้าย 

  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
      - ที่ สบ 8/2565 ณ วันที่ 7 เม.ย.65 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ (คลิก)
      - ที่ สบ 9/2565 ณ วันที่ 7 เม.ย.65 เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ (คลิก)
      - ที่ สบ 10/2565 ณ วันที่ 7 เม.ย.65 เรื่อง ตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดสระบุรี ชุดที่ 1-4 (คลิก)

  ที่ 47/2564 (ลงวันที่ 26 ตุลาคม 64) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  (คลิก)

  ที่ 26/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิก)

  ที่ 12/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้และนวัตกรรม(KM & IM) ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 (คลิก)

  ที่ 14/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2565 (คลิก)

  ที่ 26/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการกิจกรรม 5ส (คลิก)

  ที่ 25/2564 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการร่วมงานรัฐพิธี (คลิก)

  ที่ 20/2563(ลงวันที่ 14เม.ย.63) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ (สำเนาคำสั่ง) (ตารางแนบท้ายคำสั่ง)

  ที่ 31/2563(ลงวันที่ 14พ.ค.63) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะราย (สำเนาคำสั่ง)

  ที่ 36/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป (คลิก)

  ที่ 23/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิก)

  ที่ 24/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (คลิก)

  ที่ 21/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คลิก

  ที่ 24/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563(คลิก)

  ที่ 90/2563 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเขียนบทความประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563(คลิก) คำสั่งจังหวัดสระบุรี (ย้อนหลัง)

  คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 33/2565 ลงวันที่ 6 ม.ค.65 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ผู้ประสานราชการกับอำเภอ)  คลิก

  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (คลิก) 31/10/65

  คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1440/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (คลิก)