<< ข้อมูล Profile สหกรณ์ >>


รายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)   

  ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์
  ข้อมูลการบริหารภายใน
  ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน
  ข้อมูลปริมาณธุรกิจหลัก/ธุรกิจในแต่ละด้าน/การมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ข้อมูลผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์

 

รายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)   

  ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์
  ข้อมูลการบริหารภายใน
  ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน
  ข้อมูลปริมาณธุรกิจหลัก/ธุรกิจในแต่ละด้าน/การมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ข้อมูลผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์


รายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)   

  ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์
  ข้อมูลการบริหารภายใน
  ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน
  ข้อมูลปริมาณธุรกิจหลัก/ธุรกิจในแต่ละด้าน/การมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ข้อมูลผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์

 

รายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

  ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์
  ข้อมูลการบริหารภายใน
  ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน
  ข้อมูลปริมาณธุรกิจหลัก/ธุรกิจในแต่ละด้าน/การมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  ผู้ตรวจสอบกิจการ

 


รายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)  

  ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์
  ข้อมูลการบริหารภายใน
  ข้อมูลปริมาณธุรกิจหลัก/ธุรกิจในแต่ละด้าน/การมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  ผู้ตรวจสอบกิจการ


รายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)

  ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์
  ข้อมูลการบริหารภายใน
  ข้อมูลปริมาณธุรกิจหลัก/ธุรกิจในแต่ละด้าน/การมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  ผู้ตรวจสอบกิจการรายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)

  ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์
  ข้อมูลการบริหารภายใน
  ข้อมูลปริมาณธุรกิจหลัก/ธุรกิจในแต่ละด้าน/การมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  ผู้ตรวจสอบกิจการรายละเอียดข้อมูลสหกรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)

  ข้อมูลทั่วไปสหกรณ์
  ข้อมูลการบริหารภายใน
  ข้อมูลปริมาณธุรกิจหลัก/ธุรกิจในแต่ละด้าน/การมีส่วนร่วม
  ข้อมูลทรัพย์สิน(อุปกรณ์การตลาด)
  คณะกรรมการดำเนินงาน
  ผู้ตรวจสอบกิจการ