<< ข้อมูล Profile กลุ่มเกษตรกร >>


รายละเอียดข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
 (ณ วันที่ 31 ธ.ค.62) 

 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มเกษตรกร
 การบริหารภายใน
 สถานภาพทางการเงิน
 ธุรกิจในแต่ละด้าน /สินค้าและบริการหลัก
 คณะกรรมการดำเนินงาน
 ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

รายละเอียดข้อมูลกลุ่มเกษตรกร (ณ วันที่ 31 ธ.ค.61)    8 มี.ค. 62

 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มเกษตรกร
 การบริหารภายใน
สถานภาพทางการเงิน
 ธุรกิจในแต่ละด้าน /สินค้าและบริการหลัก
 คณะกรรมการดำเนินงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ


รายละเอียดข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
 (ณ วันที่ 30 ธ.ค.60)    24 ม.ค. 61

 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มเกษตรกร
 การบริหารภายใน
 ธุรกิจในแต่ละด้าน /สินค้าและบริการหลัก
 คณะกรรมการดำเนินงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 ทรัพย์สิน (อุปกรณ์การตลาด)ของกลุ่มเกษตรกร

 


รายละเอียดข้อมูลกลุ่มเกษตรกร (ณ วันที่ 1 ม.ค.60) 

 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มเกษตรกร
 การบริหารภายใน
 ธุรกิจในแต่ละด้าน /สินค้าและบริการหลัก
 คณะกรรมการดำเนินงาน
 ผู้ตรวจสอบกิจการ


รายละเอียดข้อมูลกลุ่มเกษตรกร (ณ วันที่ 1 ม.ค.59)

 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มเกษตรกร
 การบริหารภายใน
 ธุรกิจในแต่ละด้าน /สินค้าและบริการหลัก
 คณะกรรมการดำเนินงาน
 ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

รายละเอียดข้อมูลกลุ่มเกษตรกร (ณ วันที่ 1 ม.ค.58)

 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มเกษตรกร
 การบริหารภายใน
 ธุรกิจในแต่ละด้าน /สินค้าและบริการหลัก
 ทรัพย์สิน อุปกรณ์การตลาด
 คณะกรรมการดำเนินงาน
 ผู้ตรวจสอบกิจการ