<< ข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพ >>



รายละเอียดข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ฐานข้อมูลปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ 
  ข้อมูลการผลิตสินค้า 
  ข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า
  ข้อมูลการบริหารเงินทุนและทรัพยากร 
  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 
 

รายละเอียดข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ฐานข้อมูลปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ 
  ข้อมูลการผลิตสินค้า 
  ข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า
  ข้อมูลการบริหารเงินทุนและทรัพยากร 
  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 

รายละเอียดข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ฐานข้อมูลปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ
  ข้อมูลการผลิตสินค้า
  ข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า
  ข้อมูลการบริหารเงินทุนและทรัพยากร
  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย

 

รายละเอียดข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ฐานข้อมูลปี 2560 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ
  ข้อมูลการผลิตสินค้า
  ข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า
  ข้อมูลการบริหารเงินทุนและทรัพยากร
  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย

รายละเอียดข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ฐานข้อมูลปี 2559 ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)  7 ก.พ. 60 

  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ
  ข้อมูลการผลิตสินค้า
  ข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า
  ข้อมูลการบริหารเงินทุนและทรัพยากร
  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย


รายละเอียดข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ฐานข้อมูลปี 2558 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)

ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ
  ข้อมูลการผลิตสินค้า
  ข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า
  ข้อมูลการบริหารเงินทุนและทรัพยากร
  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย


รายละเอียดข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ฐานข้อมูลปี 2557 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)

  
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ
  ข้อมูลการผลิตสินค้า
  ข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า
  ข้อมูลการบริหารเงินทุนและทรัพยากร
  ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและการเชื่อมโยงเครือข่าย