รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (16 ก.พ.60)


        - ส่วนที่ 1  บทนำ                          (หน้า 1-13) , (หน้า 14-15 , 18-19) , (หน้า 16-17)

        - ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงาน           (หน้า 20-59) , (หน้า 60-143) , (หน้า 144-162)

        - ส่วนที่ 3  สรุปและข้อเสนอแนะ       (หน้า 163-168)

        - รายละเอียดประกอบเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ , เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

          (1) สรุปผลการจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 - 31 ส.ค.59 (คลิกดูรายละเอียด)

          (2) สรุปผลการรับชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 - 31 ส.ค.59 (คลิกดูรายละเอียด)

          (3) รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ วันที่ 30 ก.ย.59 (คลิกดูรายละเอียด)

          (4) สรุปการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   (คลิกดูรายละเอียด)

          (5) แบบรายงานหนี้ค้างชำระปีที่ 1-4 ผลการเบิกจ่ายเงินกู้และค่าบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
               ณ วันที่ 30 ก.ย.59  (คลิกดูรายละเอียด)


          (6) แบบรายงานผลการจ่ายเงินกู้และค่าบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึง
               แหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ณ วันที่  30 ก.ย.59  (คลิกดูรายละเอียด)