ร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์


 1. ร่างข้อบังคับสหกรณ์    2. ร่างระเบียบของสหกรณ์
 สหกรณ์การเกษตร       
 สหกรณ์กองทุนสวนยาง      
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร      
 สหกรณ์นิคม      
 สหกรณ์ประมง      
 สหกรณ์ออมทรัพย์      
 สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ      
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน      
 สหกรณ์ร้านค้า      
 สหกรณ์บริการ(ทั่วไป)      
 สหกรณ์บริการ (เคหสถาน)      
 สหกรณ์บริการชุมชนเอื้ออาทร      
 สหกรณ์บริการเดินรถ      
 สหกรณ์แท็กซี่