ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี 

**เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น** 

 

 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร     นางณิชาภา  นนทรี  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจค้นได้      จัดรวมไว้ทุกห้องกลุ่มงานตามกลุ่มภารกิจ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (คลิก)

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

   สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  ข้อมูลสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนประกาศอื่นๆ

  
หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9  วรรคหนึ่ง 8 แห่งประราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2560

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

   ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

   กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเข้าตรวจค้นได้ ดังนี้

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน    (คลิก)

มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  (คลิก)

มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (คลิก)

มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความเฉพาะที่จัดให้มีขึ้น โดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9(1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา 9(2)  นโยบายในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดของหน่วยงานของรัฐ  (คลิก)

มาตรา 9(3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี (คลิก)

มาตรา 9(4)  คู่มือ หรือ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

มาตรา 9(5)  สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นกรณีที่มีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ และมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

                    -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

มาตรา 9(6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผู้ขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ  (คลิก)

มาตรา 9(7)  มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี (คลิก)

มาตรา 9(8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

                   8.1 ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ  (คลิก)

                   8.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (คลิก)

                   8.3 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

                   8.4 ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

                        ข้อ 1  การจัดหาพัสดุ
                        ข้อ 2  การให้บริการประชาชน
                        ข้อ 3  การบริหารงานของหน่วยงาน
                        ข้อ 4  การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
                        ข้อ 5  การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
                        ข้อ 6  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                   8.5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ   -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

                   8.6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ฯ  -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 

*********************************