วันที 22 เมษายน 2565 นายถาวารศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายถาวารศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามตัวชี้วัดรายแผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้ตามกรอบที่กรมกำหนด อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับผลของความสำเร็จของกิจกรรม และโครงการสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้หมายที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายสหกรณ์จังหวัดสตูลมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเข้าดำเนินการติดตามและผลักดันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป