วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting แนะนำ ติดตามการปฏิบัติงาน กิจกรรมกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายเสกสรร กาฬษร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นางสาวอารีย์ ยิ้มเยื้อน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting แนะนำ ติดตามการปฏิบัติงาน กิจกรรมกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อซักซ้อมแนวทางการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีข้อบกพร่อง การตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของสมาชิกรายใหญ่ 100 รายแรก รับฟังการชี้แจงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ตลอดจนซักซ้อมเรื่องการออกคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล