วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 

โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิตผลไม้ ข้อมูลความต้องการทางการตลาด (Demand) โดยการคาดคะเนความต้องการผลผลิต และพิจารณาแผนบริหารจัดการผลไม้จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล