วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและนโยบายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ทีมปิดบัญชีสหกรณ์ และคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2565