ฝ่ายบริหารทั่วไป

050165          

ชื่อ-สกุล :  นางนันทิชา  สุพรรชนะบุรี(หน.ฝ่ายฯ)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
การศึกษา : -
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 7474 0470 

   
Tong63   

ชื่อ-สกุล : นายปิยะพงศ์ สนั่นพัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
การศึกษา : วศ.บ.(วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0 7474 0470 

   
 tay   ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา บำรุงวงศ์       
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ 
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โทรศัพท์ : 0 7474 0470 
   
 PPOP63   ชื่อ-สกุล : นายจิตติพร  ณ รัชชกาล  
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
โทรศัพท์ : 0 7474 0470
   
 YOB   ชื่อ-สกุล : นายใอโหยบ   ยาประจัน  
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษา : บธ.บ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์ : 0 7474 0470 
   
 NBah63   ชื่อ-สกุล :  นางสาววนิดา  เกษมสัน
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
การศึกษา :  ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail  : - 
โทรศัพท์ : 0 7474 0470 
   
 Kbah63   ชื่อ-สกุล : นางสาวรอฮีบ๊ะ  สลีมิน  
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 
การศึกษา : บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์ : 0 7474 0470
   
 PPle63   ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราพร  เรืองเดช     
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 0 7474 0470
     

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 NARED

ชื่อ  -  สกุล  นายนเรศ  หมีนหวัง

ตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์

NSAK

ชื่อ - สกุล  นายอดิศักดิ์  เบ็ญสะอีด

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

   
vatid64  

ชื่อ - สกุล  นายวาทิต  จินดา

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

   
N64  

ชื่อ - สกุล  นายภานุพงศ์ โชคอำนวยสิทธิ์

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

   
PCHAI  

ชื่อ - สกุล  นายวิชัย  เลี่ยมสมัย

ตำแหน่ง   พนักงานรักษาความปลอดภัย

   
DEKRIE  

ชื่อ - สกุล  นายแดเกรีย  สามารถ

ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย

B

ชื่อ - สกุล  นางสาวเศรณี  ยานา

ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด