กลุ่มตรวจการสหกรณ์

    ชื่อ-สกุล : นายเสกสรรค์  กาฬษร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
(ผู้อำนวยการกลุ่ม)
การศึกษา : 
E-mail : 
มือถือ
     
NPANG      ชื่อ-สกุล: นางสาวสุจารี  ศรีละนนท์
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
การศึกษา : น.บ.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มือถือ :
     
KNEE  

ชื่อ-สกุล : นางสาวสอหนี ทิ้งปากถ้ำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
การศึกษา : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มือถือ : 062 263 4342