** ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานความดีด้วยหัวใจ คลิกที่นี่ ** 

114144651ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

 18 พ.ค. 2563
new 
เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 click 1  

 

114144651ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

 22/10/2562 ประกาศมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี  

 114144651ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

03/03/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร   
2 /01/2562 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด
 20/11/2562  

การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

18/11/2562  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์คลายหนาว(ผ้าห่ม) ร่วมสนับสนุน โครงการ“สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง” ครั้งที่ 8 โดยร่วมบริจาคเป็นทุนทรัพย์ หรือบริจาคเป็นผ้าห่มได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

 

 

แผนงาน/ผลงาน/งบประมาณ

 114144651แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 
 114144651แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan)
114144651 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Action Plan)
114144651แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Action Plan)
114144651 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (Annual Report)
 114144651รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 (Annual Report) 
 114144651รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 (Annual Report)
 114144651รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report)
 114144651รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (Annual Report)
 114144651สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
114144651แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 114144651แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)
114144651 งบทดลองประจำเดือนปี2563
114144651 รายงานการประชุมประจำปี 2560
 114144651รายงานการประชุมประจำปี 2561
114144651รายงานการประชุมประจำปี 2562
114144651รายงานการประชุมประจำปี 2563
114144651 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 114144651ข่าวน่ารู้

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
2. ทางเว็บไซด์ https://web.cpd.go.th/singburi
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว