new vision cpd7 1

pic queen9 25651659429607491

Doc2ddd

ban policy

1  2  3
4 5 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

NB96ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 

1153133973 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-๑๙) new2gg

1153133973 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า จำนวน 3 คัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
1153133973
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
1153133973 
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 232/2564 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
1153133973 
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
1153133973
VTR ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
1153133973 แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด (OPP)
1153133973เผยแพร่ Infographic ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
    - 
การจัดระดับชั้นสหกรณ์  
    - 
บริการเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์
1153133973 มาตรการช่วยเหลือ (COVID-19)
1153133973 แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  pdf
1153133973 ายงานผลการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔
1153133973 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

NB96ข่าวกิจกรรม


อ่านต่อทั้งหมด

 callcenter2561

sawatdeee11ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีsawatdeee11
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
2. ทางเว็บไซด์ https://web.cpd.go.th/singburi
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว