วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด

      วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ซึ่งสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 414 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพารา สินเชื่อ เงินฝาก ปั๊มน้ำมัน น้ำดื่ม จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แปรรูปปุ๋ยสั่งตัด เพื่อบริการสมาชิก มูลค่าธุรกิจรวม 438 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้แนะนำสหกรณ์ฯ ควรต้องส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพ มีรายได้ ผ่านธุรกิจชื้อ ธุรกิจขาย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจตลาดเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่ สมาชิกผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยใช้การตลาดนำ เมื่อสมาชิกมีรายได้ นำเงินมาชำระหนี้คืนสหกรณ์ นำเงินที่เหลือสะสมเป็นหุ้น และฝาก เป็นการลงทุนกับสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ นำแผนงานประมาณประจำปีที่รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ลงสู่การปฏิบัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยจะมีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบให้คำแนะนำ ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกและสหกรณ์จะได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป