วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ของสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด

      วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประจวบ ศรีดารา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ของสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด ณ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 625 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน สินเชื่อ รวบรวมผลผลิต จัดหาสินค้ามาจำหน่าย แปรรูปปุ๋ย บริการรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อบริการสมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ มูลค่าธุรกิจรวม 554 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้แนะนำสหกรณ์ฯ จะประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายไดฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นการร่วมมือของทุกฝ่ายในสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือของสมาชิกสหกรณ์ ต้องส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพ มีรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สมาชิกสามารถส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์ตามกำหนดสัญญา นำเงินที่เหลืออออมในหุ้น และเงินรับฝาก เป็นการลงทุนกับสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงบทบาท สิทธิและหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการ เป็นตัวแทนของสมาชิกในการบริหารงานสหกรณ์ ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกยังไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของอำเภอจึงขอให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์สหกรณ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงประโยชน์ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์