วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 

     วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ และห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งการประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing และรักษาความห่างอย่างน้อย 1 เมตร