วันที่ 1 กันยายน 2563 ประชุมโครงการเชื่อมโยงเครื่อข่ายเพื่อพัฒนาซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

      วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม โครงการเชื่อมโยงเครื่อข่ายเพื่อพัฒนาซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในซูเปอร์มาร์เก็ตประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักณ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด กลุ่มเกษตรกรสมาชิก คทช. อำเภอขุขันธ์ กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ไฮเลิง สินค้าที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจประกอบด้วย ผ้าไหมทอมือ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ตระกร้าจากทางมะพร้าว ข้าวสาร เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ