วันที่ 9 กันยายน 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ