วันที่ 15 กันยายน 2563 เข้าร่วมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 06.30 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางนัทธ์ฐภัค ดำริห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้สืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ