วันที่ 16 กันยายน 2563 ร่วมงานแสดงสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” 

      วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงานแสดงสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและนักธุรกิจภาคเอกชน หอการค้า ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กับเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กับเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคเกษตร หอการค้า ผู้ประกอบการเอกชน นักธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า/Modern trade ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและประชาชนทั่วไป โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต (ข้างบิ๊กซีอุบลราชธานี) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี