ร่วม “โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู  ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” จังหวัดศรีสะเกษ

 

                    เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสมร จวบกระโทก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม “โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและการบำบัดน้ำเสีย ณ วัดบ้านดงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

                
                   นายสมร จวบกระโทก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้กล่าว ให้ความรู้เรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ และคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณวัดบ้านดงแดง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ