ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์


          วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงาน หาสาเหตุแห่งปัญหา วางแผนการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรม ติดตาม ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ โดยมีนายนรากร ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และสาขายางชุมน้อย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 43 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ