ร่วมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ สร้างจิตสำนึกสมาชิกรักสหกรณ์

             
           วันที่
8 ตุลาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ สร้างจิตสำนึกสมาชิกรักสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน และเพื่อให้สมาชิกผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รุ่นที่ 9 โดยมีสมาชิกสหกรณ์ ตำบลพิมาย และตำบลพิมายเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ