ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีษะเกษ จำกัด ชุดที่ 38/2562 ครั้งที่ 14/2562

          วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวนิดา พงษ์พีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีษะเกษ จำกัด ชุดที่ 38/2562 ครั้งที่ 14/2562 เพื่อแนะนำ ส่งเสริม และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุม 13 คน จากคณะกรรมการดำเนินการทั้งสิ้น 14 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด