ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เพื่อติดตาม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร


วันที่
9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เพื่อติดตาม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น และการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ ประธานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ