ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีษะเกษ จำกัด

              วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวนิดา พงษ์พีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีษะเกษ จำกัด เพื่อแนะนำ ส่งเสริม การดำเนินงานสหกรณ์ สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 219,827,337.63 บาท โดยจัดสรรเป็นทุนสำรอง 10.01% ของกำไรสุทธิ จัดสรรเป็นเงินปันผล 6.50% ของหุ้นที่ชำระแล้ว มีผู้แทนสมาชิกเข้ามาประชุม จำนวน 287 คน จากผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 339 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ