โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้นำสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด รุ่นที่ 1

           วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้นำสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC) รุ่นที่ 1 หัวข้อ บทบาทของสหกรณ์ไทยในยุคเศรษฐกิจใหม่โดยมีประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่มสมาชิก สมาชิกชั้นนำของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ