สังเกตการณ์รวบรวมยางก้อนถ้วยแห้ง ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางขุนหาญ จำกัด

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางปานแก้ว อุดคำเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  และนายประจวบ ศรีดารา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   สังเกตการณ์รวบรวมยางก้อนถ้วยแห้ง ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางขุนหาญ จำกัด โดยการรวบรวมที่ผ่านมา รวมได้ประมาณ 100 กว่าตัน/ สัปดาห์