เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงาน หาสาเหตุแห่งปัญหา วางแผนการแก้ไขปัญหา สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงาน หาสาเหตุแห่งปัญหา วางแผนการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรม ติดตาม ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด โดยมีผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ