เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายชาญชัย หาญสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมด้วย