เข้าตรวจการสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.หนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายบรรยงค์ หอมสิน ประธานคณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ชุดที่ 3 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.หนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ตรวจสอบการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ เอกสารประกอบการจัดทำบัญชี  การจัดทำสัญญาเงินกู้ใบรับเงินกู้ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์