ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ ครั้งที่ 26

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ ครั้งที่ 26 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุม และมีสหกรณ์ในอำเภอยางชุมน้อย อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอกันทรารมย์ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งได้กำหนดจัดงานในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ภายในสนามกีฬาโรงเรียนกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ