ตรวจเยี่ยม ติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาดของ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด

      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางจิตติมา ศรีระษา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาดของ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด ผลการรวบรวมข้าว ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ปริมาณ 2,132.81 ตัน มูลค่า 25,236,659.25 บาท