ร่วมหารือการส่งชำระหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาสหกรณ์

19 พฤศจิกายน 2562 กบส. ร่วมหารือการส่งชำระหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการฯ สหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์