เข้าตรวจการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด ณ ศาลาวัดบ้านแก้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายบรรยงค์ หอมสิน ประธานคณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 6 นายเสรี ไชยเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยคณะฯ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด ณ ศาลาวัดบ้านแก้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ตรวจสอบการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ เอกสารประกอบการจัดทำบัญชี การจัดทำสัญญาเงินกู้ใบรับเงินกู้ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์