ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสี ปี 2562 กิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค (ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC)

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสี ปี 2562 กิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค (ภายใต้โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับ AEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสีให้ครบวงจรตั้งแต่กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยมีสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตราด เข้าร่วมเชื่อมโยงธุรกิจ จำนวน 10 สหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด สาขาเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด